همکاران و گروه کاری


Mustafa Gunes

Mustafa Gunes

Ortak ve Kurucu شریک و مدیر

mustafa.gunes@mgc.com.tr

Zelal Bozalan

Zelal Bozalan

مسئول امور مهاجرتی

zelal.bozalan@mgc.com.tr

Tarik Sahin

Tarik Sahin

مشترک

tarik.sahin@mgc.com.tr

Saeed Khabbazi

Saeed Khabbazi

مشاور و کارشناس مهاجرتی

saeed.Khabbazi@mgc.com.tr

Sibel Yavuz

Sibel Yavuz

مشاورمالی

sibel.yavuz@mgc.com.tr

×