Warning: Creating default object from empty value in /home/outlookt/immigrationtoturkey.com/wp-content/plugins/comet_addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
- MGC Consultancy

ثبت شرکت در ترکیه


شرایط سرمایه گذاری اتباع خارجی در ترکیه

اتباع خارجی که هدف راه اندازی شرکت و سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در ترکیه را دارند و با هدف اشتغال و فعالیت اقتصادی اقدام میکنند ، با قوانین اتخاذ شده حمایتی و تشویقی کارآفرینان خارجی این فرآیند اعمال می شود . میتوانید با مراجعه به وب سایت رسمی ایجاد شده به آدرس زیر برای دریافت اطلاعات بیشتراقدام نمایید .

http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/EstablishingABusinessInTR.aspx

اطلاعات لازم  برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی درترکیه قانون ( FDI ) و به ترکی  (DYY)

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4875.pdf

آیین نامه اجرایی کشورترکیه  برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی قانون ( FDI ) و به ترکی  (DYY)

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4396&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=do%C4%9Frudan%20yabanc%C4%B1

حوه تأسیس شرکت

انواع شرکت ها در ماده 124 قانون تجارت ترکیه (“TTK“) تنظیم شده است ، و بر این اساس ، در این قانون شرکتها به عنوان شرکت جمعی و عمومی ، شرکت های خصوصی ومحدود و شخصی تعریف شده است . شرکت های سهامی (  anonim ) و با مسئولیت محدود ( limited ) و سهامی ( komandit ) تقسیم سود سهامداران با سرمایه شرکت که مسئولیت یک یا چند شریک در مقابل طلبکاران شرکت محدود نیست تقسیم می شود و به عنوان شرکت های سرمایه گذاری سازماندهی می شوند و هر یک از شرکتهای تجاری ذکر شده دارای یک حقوقی جداگانه هستند.

 

شرکتهای شخصی

موضوعاتی از قبیل تعریف شرکت های جمعی و محدود ، بدهی سپرده سرمایه ، منع رقابت ، مسئولیت سود و زیان ، مسئولیت شرکا در برابر اشخاص ثالث در TTK به طور مفصل توضیح داده شده است .

همانطور که در ماده 211 قانون TTK آمده است ، شرکت جمعی بین اشخاص حقیقی تأسیس می شود و مسئولیت شرکاء به هیچ وجه برای اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران شرکت محدود نمی شود. هدف نهایی انجام یک تجارت با نام تجاری است . در ماده  304  قانون TTK که مشارکت محدود را تنظیم کرده است ، مسئولیت یک یا چند شریک محدود به طلبکاران شرکت نمی باشد و مسئولیت سایرشرکا محدود به یک سرمایه خاص است. برای تأسیس شرکت جمعی و شرکت محدود ، اساسنامه شرکت باید توسط بنیان گذاران یا نمایندگان آنها قبل از ثبت تجاری با آخرین اصلاح در دفتر اسناد رسمی یا قانونی ( نوتر) امضا شود.

در اساسنامه شرکت جمعی و محدود ، مبلغ پولی که هر یک از شرکا متعهد می شود طبق مقررات سرمایه خود را به عنوان سرمایه نقدی

در اساسنامه شرکت جمعی و محدود ، مبلغ پولی که هر یک از شرکا متعهد می شود طبق مقررات سرمایه خود را به عنوان سرمایه نقدی اعلام می نمایند . در صورت سرمایه گذاری به صورت غیر نقدی ، ارزش سرمایه غیر پولی و چگونگی تعیین این ارزش ، باید در اساسنامه بیان شود.

شرکت های سرمایه ای

ترجیح و انتخاب عموی در ترکیه بیشتر برای تاسیس شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود است .

.

همانطور که در ماده 329 قانون  TTK تصریح شده است ، شرکت سهامی نوعی از شرکتی است که سرمایه آن تعیین شده و به سهام تقسیم می شود ، این شرکت فقط بدهی ها و مسئولیت دارایی های خود را برعهده دارد و سهامداران شرکت سهامی ، مسئولیت مبلغی را که آنها به عنوان سرمایه تعهد کرده اند را نسبت به شرکت بعهده دارند . سهامداران شرکتهای سهامی به دلیل بدهی های عمومی هیچگونه مسئولیتی ندارند.

در شرکتهای سهامی ، اساس سرمایه بیانگر فعالیت شرکت است ، همه شرکا در اساسنامه متعهد است ، سرمایه شرکت نمی تواند از پنجاه هزار لیر ترکیه کمتر باشد. حداقل 1/4 از این مبلغ باید به همراه  ثبت شرکت پرداخت شود و 3/4 باقیمانده باید حداکثر ظرف مدت 2 سال پرداخت شود. وجود سهامدار منفرد برای تأسیس یک شرکت سهامی کافی است.

شرکت محدود توسط یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی تحت نام تجاری تاسیس میشود . طبق اساسنامه سرمایه اصلی توسط  شرکا تعیین و پرداخت می شود. شرکاء مسئولیت بدهی های شرکت را جز بدهی های عمومی ندارند و موظفند فقط سهام سرمایه ای را که نسبت به شرکت تعهد کرده اند را بپردازند. تعداد شرکاء نمی تواند از پنجاه تجاوز کند.

 

سرمایه اصلی شرکت با مسئولیت محدود حداقل ده هزار لیر ترکیه است و برخلاف شرکتهای سرمایه ، ارزش های اسمی سهام متعهد به پرداخت به صورت نقدی است .

¼ سرمایه باید قبل از ثبت شرکت پرداخت شود  که از شرایط ثبت این نوع شرکتها است . در این چارچوب ، یک شرکت محدود می تواند بدون پرداخت کل سرمایه با تعهد پرداخت  ثبت و تأسیس شود.

در شرکتهای سرمایه ای ، کل سرمایه شرکت و ارزش اسمی  به هر سهم نسبت داده می شود ، درامتیازات اعطا شده به سهامی خاص باید به نام یا دارنده صاحب آن نوشته شود.  مواردی از جمله محدودیت انتقال سهام  باید در اساسنامه ثبت شود و در قرارداد بین سهامداران لازم الاجرا است . در شرکتهای سهامی  آنها دارای یک نهاد تصمیم گیری در قالب هیئت مدیره و مجمع عمومی  هستند و شرکتهای با مسئولیت محدود نیازی به هیئت مدیره و مجمع عمومی شرکا نیست.

به طور خاص ، انتقال فیزیکی برگه اسناد سهام  در شرکتهای سهامی کافی است و نیازی به برگزاری مراسم خاصی در دفاتراسناد رسمی یا واگذاری سهام در اداره ثبت مربوط به اداره تجارت یا نوتر نیست. در شرکت های مسئولیت محدود ، قرارداد انتقال سهام  باید توسط  سناد رسمی دهی های عمومی ، گرچه درمسئولیت شرکت سهامی تبحت هیچ تصویب شود. در مورد بدهی های موجود نیز محدوده

شرایطی نیست ، اما سهامداران نیز به همراه شرکت مسئولیت پذیر هستند.

در چارچوب ثبت و تأسیس شرکت به صورت انفرادی ویا به شکل شرکتهای سرمایه ، تمامی کارها و اقدامات به شرح زیر توسط شرکت ما انجام می شود.

 • تهیه و تنظیم اساسنامه شرکت
 • درخواست از طریق( MERSIS ) مرسیس و تعیین وقت برای ثبت نام شرکت
 • دریافت برگه بلوکه و واریز سرمایه در بانک وافتتاح حساب بانکی
 • دریافت دفاتر تجاری و انجام امورحسابداری شرکت
 • دریافت شماره مالیاتی و ثبت آن در اداره مربوطه
 • افتتاح و ثبت شماره بیمه تامین اجتمانی شریک یا شرکا
 • خدمات کامل در زمینه افتتاح محل کار و فعالیت شرکت و دریافت اجازه فعالیت یا پروانه کار
 • ثبت اطلاعات عمومی ولازم در اداره مدیریت سرمایه گذاری خارجی
 • چاپ اسناد و اوراق سهام و فاکتور فروش
 • ساخت مهر شرکت
 • تنظیم گواهی امضا شریک یا شرکا

شرایط افتتاح محل کار و نحوه فعالیت اقتصادی برای اتباع خارجی

برای اتباع خارجی  که با هدف راه اندازی شرکت و سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در ترکیه با ایجاد اشتغال و کاروفعالیت با منشا ارز خارجی تعریف شده که برای سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی یک تشویق است.

DYY به ترکی    /(FDIترکیه  برای سرمایه گذاران مستقیم خارجی( قانون این اصول مبتنی بر اصل رفتار برابراست و به سرمایه گذاران بین المللی این امکان را می دهد که برابر با سرمایه گذاران کشورترکیه ازحقوق و تعهدات یکسانی برخوردار باشند .

شرایط تأسیس و انتقال سهام همان شرایطی را دارد که برای سرمایه گذاران این کشور اعمال می شود. بر این اساس ، سرمایه گذاران بین المللی می توانند انواع شرکت های مشخص شده در قانون تجارت ترکیه (TTK) را تاسیس کنند.

TTK  مطابق با استانداردهای بین المللی با شفافیت کامل ، تشویق کننده سرمایه گذاریهای خاص و ارتقاء سهام خصوصی به فعالیتهای عمومی را ارائه می دهد .

شفافیت درعملیات دولتی و محیط کسب و کار  باعث  شده  کشور ترکیه طبق قوانین پذیرش اتحادیه اروپا اقدام نماید که این قوانین در پیرو روند ورود به اتحادیه اروپا میباشد.

×