Warning: Creating default object from empty value in /home/outlookt/immigrationtoturkey.com/wp-content/plugins/comet_addons/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
جازه کار - MGC Consultancy

اجازه اقامت


اجازه کاربرای خارجی ها و یا پرسنل و کارمندان خارجی شرکتها توسط وزارت کار اقدام میگردد .  در ترکیه اجازه اقامت در 4 شکل به صورت  بدون محدودیت زمانی ، محدود ، مستقل و تورکواز ( Turkuaz )صادره میشود .

اجازه کار محدود

مطابق قانون بین المللی کار ، فرد خارجی که درخواست اجازه کار وی مثبت ارزیابی شود ، حداکثر زمان اجازه کار صادره طبق قرارداد مابین کارفرما که شخص حقیقی یا حقوقی یا یک نهاد یا سازمان دولتی و یا در یک شغل خاص میتواند باشد ، متقاضی  نمی تواند بیشتراز مدت قرارداد اجازه کار داشته باشد . درخواست برای دریافت اجازه کار در مرحله اول  یک ساله صادر می شود .

در صورت ارزیابی مثبت وادامه همکاری با همان کارفرمای اولیه برای تمدید مجوز کار حداکثر دو سال و در مرحله بعدی حداکثر سه سال اعطا می شود.

اجازه کار نامحدود

اتباع خارجی که به صورت قانونی در ترکیه اقامت میکنند یا حداقل 8 سال دارای اجازه اقامت قانونی هستند میتوانند جهت دریافت اجازه کارنامحدود اقدام کنند .

اتباع خارجی دارای اجازه کار نامحدود از کلیه حقوق ارائه شده توسط قانون در این موضوع برخوردار است. دارندگان خارجی این اجازه کار نامحدود ، از حقوق اعطا شده به اتباع ترکیه ، به استثنای مقررات در قوانین ویژه ، برخوردار می باشند به شرط آنکه حقوق واگذار شده خود را در تأمین اجتماعی حفظ کند و تابع مقررات قانون مربوطه باشند . هرخارجی که دارای اجازه کار نامحدود است ، حق انتخاب ندارد ، انتخاب نمی شود و در ارگانهای دولتی نمی تواند همکاری کند و از خدمت سربازی معاف میباشد .

اجازه کار غیرمستقیم و مستقل

صدور مجوزهای حرفه ای مستقل ممکن است به اتباع خارجی حرفه ای اعطا شود ، به شرط آنکه شرایط ویژه مندرج در قوانین دیگر نیزرعایت شود.

یا اقتصاد ملی و اشتغال طبق تشخیص هیئت مشورتی بین المللی سیاست کار ایجاد شده و طی بررسی طرح های و روش ها پیشنهادی توسط وزارت مربوطه یک کارت فیروزه ای رنگ است که به اتباع خارجی مطابق با اصول و قوانین مورد تایید صادر واعطا میگردد .

با این حال ، این درخواست صدورکارت تورکواز هنوز توسط وزارت مربوطه آغاز نشده است وهیچ درخواستی فعلا پذیرفته نمیشود.

معافیت اجازه کار

در ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون مجوزهای کار اتباع بیگانه با شماره 4817 با عنوان “معافیتها” ، شرایطی را اعلام میکند که در آن بیگانگان از اجازه کار معاف خواهند شد:

(1) به شرط رعایت  اتباع خارجی و کارفرمایان به تعهدات خود که ناشی از سایر قوانین است عمل کنند.

(a) در شرایطی که اتباع خارجی با شرکتهای ترک از 2 قرارداد همکاری یا بیشتر برخوردار باشد .

(b) در صورت اینکه محل اقامت دائمی اتباع خارج در کشوردیگر و خارج از کشورترکیه باشد و کمتر از یک ماه به منظور فعالیت های فرهنگی و هنری و برای فعالیت های ورزشی و به طور موقت برای مدت کمتر از چهارماه فعالیت تعریف شده است .

(c) جهت نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات وارد شده به ترکیه، تعمیر و نگهداری ، آموزش و کمک مالی و یا اختلال در عملکرد تجهیزات و یا برای تعمیر وسایل نقلیه در ترکیه؛ (کدعبارت : OG-22/1/2015-29244) از تاریخ ورود به ترکیه بیش ازمجموع سه ماه درسال که با بررسی اسناد ورودی و ارائه مدارک و اثبات وضعیت شغلی اقدام می شود .

(ç) در موقع حضور برای آموزش و استفاده از کالاها و خدمات وارداتی به ترکیه (اصلاح بیان: OG-22/1/2015-29244) از تاریخ ورود به ترکیه بیش ازمجموع 3 ماه درسال که با بررسی اسناد ورودی و ارائه مدارک و اثبات وضعیت شغلی اقدام می شود .

(d) شرکتهای معتبر جهانگردی که خارج ازکشور خود فعالیت میکنند ومجموعه گروههایی که جهت شرکت در نمایشگاها ، سیرکها و شوهای مشابه حضور خواهند داشت . از تاریخ ورود به ترکیه بیش ازمجموع 6 ماه درسال که با بررسی اسناد ورودی و ارائه مدارک و اثبات وضعیت شغلی اقدام می شود میتوانند اقامت نمایند.

(e) با اثبات و ارائه اسناد برای دریافت اطلاعات جهت اتباع خارجی که جهت ارتقاع آموزش و عملکرد خود از دانشگاهها، مؤسسات و سازمانهای عمومی که محدود به دوره آموزشی است و بیشتر از دو سال نباشد شرکت میکنند .

(f) شرکت در زمینه فعالیت های فرهنگی و فناوری و کمکهای اجتماعی و خدمات و کمک های عمومی و مهم با دریافت موافقتهای مقامت ذیربط در یک دوره شش ماه در ترکیه

(g) معافیت اجازه کار در محدوده برنامه هایی که توسط مرکز برنامه های آموزش جوانان اتحادیه اروپا (آژانس ملی) اجرا می شود ،

(ğ) اتباع خارجی که در چارچوب برنامه های بین المللی کارآموزی دانشجویی با موافقت وزارت کشور و وزارت امور خارجه و شورای آموزش عالی ، دوره کارآموزی را پشت سر می گذارند.

(h) نمایندگان خارجی اپراتور و تورها نمیتوانند بیشتر از هشت ماه فعالیت با معافیت کار را داشته باشند .

(ı) معرفین و واجدین شرایطی که از طرف فدراسیون فوتبال جوانان و اداره کل ورزش در طول قرارداد  به فوتبالیست ها و سایر ورزشکاران و مربیان درترکیه برای اتباع  خارجی در نظر گرفته شده است .

(i) مطابق آیین نامه I / 10 کنوانسیون بین المللی آموزش ، برای صدور گواهینامه استاندارد دریانوردان که مطابق پروتکل های دوجانبه تهیه شده اند ، از طرف اداره مربوطه بین المللی گواهی تأیید داده شده و

دریانوردان خارجی که با ثبت بین المللی درکشتیرانی ترکیه روی کشتی هایی که خارج از خط کابوتاژ فعالیت می کنند و کار می کنند تعلق میگیرد.

(j) کارشناسان خارجی که برای انجام و راه اندازی پروژه ها اقتصادی ترکیه و اتحادیه اروپا انتخاب وانتساب شده وهمکاری میکنند ، احتیاج به مجوز کار ندارند .

در محدوده خدمات حرفه ای ،  معمارهای خارجی ، مهندسان و برنامه ریزان شهری که مدت فعالیت آنها بیشتر از یک ماه نباشد ، مشمول مقررات معافیت هستند و در صورت ادامه کار باید با اخذ مجوز کار از وزارت مربوطه و با تکمیل مدارک تحصیلی و حرفه ای با عضویت موقت در سازمان حرفه ای ذیربط و پیروی از عملکرد نهادها و سازمانهای ملی اجبارا اقدام کنند .

دوره های معافیت قابل تمدید نیست . علاوه بر این ، خارجیان دربندهای (b) ، (d) ، (f) و (h) بند اول فقط یک بار در سال از مقررات معافیت بهره مند می شوند. اما برای بهره‌مندی دوباره از این حق  ، لازم است كه سه ماه از تاریخ انقضاء اجازه اقامت اول كه قبلاً اتباع خارجی برای همین منظور دریافت کرده بود  بگذرد . در صورت کار بیش از مدت معافیت ، اخذ مجوز کار از وزارت خانه مربوطه الزامی است .

بند (c) و (ç) اتباع خارجی از تاریخ ورود به ترکیه در ظرف یک سال نباید بیش از مدت سه ماه در ترکیه اقامت داشته باشند ، در این صورت امکان ورود متعدد به ترکیه را خواهد داشت .

 

افراد خارجی که در ماده های فوق ذکر شده اند ، با اقامت بیش از سی روز از تاریخ ورود آنها به کشور و در هر شرایطی قبل از ورودشان به کشور قبل هرگونه فعالیت هدف خود  را اعلام نمایند و اینکه چه مدت و در چه محلی اقامت خواهند داشت را همراه مسئولیت کاری خود با مراجعه واعلام موارد یاد شده به اداره مهاجرت محل اقامت خود برای درخواست اجازه اقامت اقدام کنند .

بیمه تأمین اجتماعی و انجام تعهدات در قبال اتباع خارجی که از مقررات معافیت بهره مند می شوند ، الزامی است.

شرایط استخدام مستقیم کارمندان خارجی در سرمایه گذاری های خارجی

مطابق با “مقررات مربوط به اشتغال اتباع خارجی در سرمایه گذاری های مستقیم خارجی” ، مجوزهای کار در این محدوده مشمول مقررات ویژه ای هستند و هدف آن صدور آسان مجوزهای کاری است.

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به دلیل ویژه بودن شرکتها یا شعبه ای اکه تحت پوشش قانون سرمایه گذاران مستقیم خارجی هستند ، باید حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند.

شرایط خاص و ویژه ای که برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی اعلام گردیده  (برای سال 2019)

  1. مشروط بر اینکه سهم کل سرمایه از طرف شرکای خارجی حداقل 1.888.190 لیر ترکیه و گردش مالی سال قبل شرکت یا شعبه آن حداقل 141.9 میلیون لیر ترکیه باشد.
  2. مشروط بر اینکه سهم کل سرمایه از طرف شرکای خارجی حداقل 1.888.190 لیر ترکیه و در سال گذشته حداقل یک میلیون دلار صادرات ازشرکت یا شعبه خود داشته باشد.
  3. مشروط بر اینکه سهم کل سرمایه از طرف شرکای خارجی حداقل 1.888.190 لیر ترکیه واستخدام حداقل 250 پرسنل شرکت یا شعبه در سال گذشته که دارای بیمه اجتماعی هستند باشد.
  4. اگر سرمایه گذاری درشرکت یا شعبه باشد ، حداقل مقدار سرمایه گذاری ثابت پیش بینی شده باید 47.1 میلیون لیر ترکیه باشد.
  5. بجز مرکزاصلی شرکت باید سرمایه گذاری مستقیم خارجی حداقل در یک کشور غیر نیز فعالیت داشته باشد. در دفاتر ارتباط خارجی، حداکثر یک خارجی میتواند دارای مجوز مدیریتی باشد. مشروط بر اینکه مجوز فعالیت خود را از وزارت صنعت و فناوری ، اداره کل  تشویق سرمایه گذاری خارجی دریافت نماید، مجوز کار داده شده ازوزارت خانه فوق ، محدود به مدت فعالیت فرد در شرکت یا نمایندگی است.
  • کارمندان کلیدی

شرکت ثبت شده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه که قبلا توضیحات لازم در بالا داده شده  و دارای هیئت مدیره  با شخصیت حقوقی است ، باید دارای پرسنلی با شرایط حداقل یکی ازموارد زیر باشند.

  1. باید مدیر ارشد یا مدیر اجرایی شرکت باشد.
  • تمامی شرکت و یا قسمت از آن را مدیریت کند
  • وظیفه بازرسی شرکت در قسمت اداری و یا کنترل کارمندان فنی وتکنیکی را دارا باشد.
  • مدیر منابع انسانی و یا مسئول استخدام افراد یا اتمام دهنده کار پرسنل بوده که یا شخصا و یا با هماهنگی مدیریت انجام می پذیرد.

به عبارتی در شرکت باید یکی از سمتهای : شریک شرکت ، رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره ، مدیر کل ، معاون مدیر کل ، مدیر شرکت ، معاون مدیر شرکت و یا شخصی که در پست های مشابه کار می کند را داشته باشد.

2.شخصی که دارای دانش اصلی در مورد خدمات شرکت ، تجهیزات تحقیقاتی ، تکنیکها یا مدیریت شرکت است.

3.حداکثر برای یک نفر که گواهی مجوز آن توسط شرکت اصلی در دفاتر ارتباط صادر می شود

شغلها وحرفه هایی که اتباع خارجی نمی توانند در آن فعالیت کنند.

دندان پزشکی ، دندان سازی ، پرستاری ( در زمینه  طبابت وحرفه های زیرشاخه آن طبق قانون) داروخانه (  طبق قوانینی که در زمینه مسئولین فنی دارو و داروخانه ها قید شده ) دامپزشکی (طبق قوانینی و تشکیلات اتاق اصناف که در زمینه نوع کار دکترهای دامپزشکی اعلام شده ) مسئول بیمارستانهای خصوصی ( طبق قوانین بیمارستانهای خصوصی ) وکالت (طبق قوانین وکالتی ) دفتر ثبت اسناد (طبق قوانین اداره ثبت اسناد ) محافظ شخصی و یا پلیس خصوصی و نگهبانی (قانون شماره 5188 در مورد خدمات امنیت خصوصی ، ماده 10) صید و ماهی ، صدف ، اسفنج ، مروارید ، صادرات مرجان ، در آبهای ترکیه ، غواصی ، جستجو و راهنما ، کاپیتان کشتی ، منشی  خدمه و غیره ( طبق قوانی کاپوتاژ) مشاورگمرکی (مطابق ماده 227 قانون گمرک شماره 4458) راهنمای گردشگری و تور(طبق ماده 3 قانون حرفه ای راهنمای توریشماره 6326)

×