اجازه کار


اجازه کاربرای خارجیها و یا پرسنل و کارمندان خارجی شرکتها توسط وزارت کار اقدام میگردد . در ترکیه اجازه اقامت در 4 شکل به صورت بدون محدودیت زمانی ، محدود ، مستقل و تورکواز ( Turkuaz )صادره میشود . درخواستها از آدرس اینترنتی https://ecalismaizni.csgb.gov.tr/#/eizin با KEP و با امضاء الکترونیکی توسط کارفرما یا نماینده او از طریق شرکت مشاوره ای اقدام میشود . افراد خارجی بدون درخواست کارفرما برای خودشان نمیتوانند اجازه کار بگیرند .

تغییرات در شرایط اجازه کار خارجی

تغییرات در سیاست های بین المللی اجازه کارتوسط اداره کل کار در سال 2018 به ترتیب به شرح زیر است.

 • موارد درخواست های اجازه کار خارجی با امضای الکترونیکی در سیستم آدرسKEP بوده و  آدرس ایمیل برای خارجیها اجباری شده است .

 • درخواست دریافت اجازه کار دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی در ترکیه پس از اتمام تحصیل توسط وزارت کار رد میشوند و مورد قبول نمیباشد .

 • افرادی که مقیم ترکیه نیستند ، و یا سوریه ای هایی که خارج از کشور درخواست اجازه کارمیدهند نیاز به افزایش سرمایه به مبلغ 300 هزارلیرمیباشند.

 • اداره کل کار بین المللی در محوطه دانشگاه وزارت کار در ساختمان جدید خود شروع به فعالیت نموده است

 • روابط عمومی اداره کل کار بین المللی در حال حاضر بسته شده است و بازدید از این اداره کل به زودی کاملاً محدود خواهد شد.

 • پیش بینی می شود در سال 2018 سیستم کارت Turkuaz برای درخواستهای  باز شود.
 • احتمال میرود از سال 2018  به بعد کارت های تورکواز Turkuaz مجوز کار واجازه اقامت از طریق  شرکت های مشاوره ای مجاز دریافت شود .

 • به خارجی هایی که مجوز کارآنها به هر دلیلی دربخش خدمات منزل لغو شده است ، اجازه اقامت داده نمی شود.
 • اگر کارگران خارجی شرکت ها و موسسات با اجازه کار مجاز که قبل از 6 ماه لغو شده و یا ترک کارکرده اند  ، نمیتوانند اجازه اقامت ترکیه  را دریافت کنند.

  سایر خدمات در چارچوب اجازه کار

 • استخدام خارجی  در مشاغل خدمات خانگی

 • اجازه کار برای خارجیهای با ریشه و نژاد ترک

 • شرایط  اجازه کار برای پرستارها خارجیهایی که در خانه فعالیت میکنند
 • شرایط اجازه کار برای مهندسین خارجی
 • شرایط اجازه کار برای معلمین خارجی
 • شرایط اجازه کار برای مهمانداران خارجی هواپیما

 • شرایط اجازه کار برای شریک خارجی شرکت

 • شرایط اجازه کار برای کارمندان خارجی که در دفاتر ارتباطی کار میکنند.

 • مجوزهای کاری ورزشکاران و مربیان
 • بکارگیری کارگران گرجی
 • انتقال مجوز کار

×